สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่  
ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-126-5800 ต่อ 2670 , 2678 , 2561
ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที

ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่น ๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก"สาธารณูปโภค/อื่น ๆ" ใส่เลข Company code 97764 และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา 22.00น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน(Slip) ไว้ด้วย

ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ตามวัน เวลา
ที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT แล้ว สามารถนำ QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา 22.00น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงิน จากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 400 บาท  ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 370 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 
จำนวน 30 บาท  
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้วผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
หัวข้อ "ระบบรับสมัครสอบออนไลน์" หรือทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ มื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
คลิกที่หัวข้อ "ระบบรับสมัครสอบออนไลน์" หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 126 5800 ต่อ 2670 , 2678 , 2561ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  หรือ Line ID : @thaijobjob ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.